Regulamin

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu przez Klientów, a w szczególności umieszczania ogłoszeń na Portalu.

2) Usługodawca świadczy Usługę prezentacji Wizytówki firmy Klienta na Portalu.

3) Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Portalu.

4) Umowa na Usługę zawierana jest na czas określony, na okres 36 miesięcy i nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Klient musi jednoznacznie wyrazić zgodę na chęć przedłużenia Umowy. W przypadku nie przedłużenia wszelkie dane dotyczące Klienta są usuwane. Usługodawca nie wystawia faktur VAT bez zgody Klienta i bez Zamówienia.

DEFINICJE

1) Portal – oznacza portal internetowy, prowadzony przez Usługodawcę, dostępny na Stronie Internetowej;

2) KFIP – portal internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem internetowym www.kfip.pl.

3) Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która składa zlecenie

Usługodawca- Firma CENTRUM REKLAMY z siedzibą w Koninie  przy ul. Graniczna 13, 62-510 Konin, NIP     6652919838.

4) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis KFIP. Szczegółowy zakres działań podejmowanych w ramach wykonywania usług uzależniony jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę wersji usługi, zgodnie z przesłanym formularzem zamówienia.

5) Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu internetowego KFIP.

6) Strony umowy – w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".

7) Zamówienie – złożenie u Usługodawcy przez Klienta zamówienia Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

REJESTRACJA I ZAMÓWIENIE

1) Rejestracja w KFIP odbywa się poprzez zamówienie oraz zapłatę wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści Ogólnych Warunków Handlowych.

2) Klient składa Zamówienie na Usługi Usługodawcy telefonicznie lub poprzez email lub na portalu kfip.pl

3) Cena określona przy każdym Zamówieniu telefonicznym jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Usługodawcę.

4) Usługodawca każdorazowo wystawia fakturę VAT do Zamówienia.

5) Usługodawca, po złożeniu Zamówienia przez Klienta, wysyła fakturę VAT na kwotę określoną podczas Zamówienia.

6) Zleceniodawca jest zobowiązany dokonać płatności przesyłki na wartość uzgodnioną podczas składania Zamówienia.

7) Usługa jest aktywowana od momentu potwierdzenia przez Usługodawcę ich płatności.

8) Umowa na Usługę jest zawierana na czas określony tj. na okres 36 miesięcy od dnia aktywacji Wizytówki firmy Klienta.

9) Umowa po okresie jej obowiązywania nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Klient musi jednoznanie wyrazić zgodę na czchęć przedłużenia Umowy.

10) W przypadku nie przedłużenia Umowy wszelkie Treści dostarczone przez Zleceniodawcę są usuwane.

11) Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w KFIP informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

12) Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.

REKLAMACJE

1) Zleceniodawca ma prawo do reklamacji Usług Świadczonych przez portal.

2) Zleceniodawca dokonuje reklamacji drogą telefoniczną lub mailową.

3) Portal zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

4) W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

5) Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu KFIP, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.

2) W przypadku niedostępności serwisu KFIP przekraczającej 48 godziny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.

3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do KFIP w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.

4) Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w KFIP nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.

5) Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości KFIP i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.

6) Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Zleceniodawcy w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.

7) Zleceniodawca pokrywa koszty przesyłki w momencie rezygnacji z usługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Portal ma prawo do zmiany Regulaminu.

2) W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków handlowych przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

3) Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.

4) W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5) Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

6) Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych Regulaminu rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

  Schowek (0)